Huidige stand van zaken

28 april '22

Net voor de zomer van 2021 organiseerde BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling een digitale informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden over de herontwikkeling van het braakliggend terrein aan de Cederlaan in Eindhoven. Lees hier meer over de huidige stand van zaken.

Overleggen

Tijdens de informatieavond is het voorlopige stedenbouwkundige plan gepresenteerd en was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Omwonenden die behoefte hadden aan een keukentafelgesprek konden dit aangeven. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden in de maanden juli en augustus. Daarnaast is er vanaf september periodiek vergaderd met een buurtdelegatie.

Wij willen op de eerste plaats iedereen hartelijk danken voor de input! Wij hebben uit de verschillende gesprekken diverse aandachtspunten meegenomen en deze zijn beoordeeld. Een groot aantal wensen kon worden verwerkt en het stedenbouwkundig plan is aangepast. Hierna gaan wij in op de wijzigingen die zijn doorgevoerd.

Wijzigingen stedenbouwkundig plan

Zuidoostelijk gebouw

Er is een wijziging doorgevoerd in het Zuidoostelijk gebouw aan het front Cederlaan. Dit gebouw is qua vorm en situering aangepast, zodat er een “binnentuin” ontstaat ter plaatse van de erfgrens. De gevel is daarnaast op een grotere afstand komen te staan ten opzichte van de bestaande woningen aan de Schootsestraat.

2021

Cederlaan 2021

2022

Cederlaan 2022

Appartementengebouw Noordwesthoek

Aan het appartementengebouw op de Noordwesthoek is een wijziging doorgevoerd in het aantal woonlagen. Dit gebouw is teruggebracht van 4 woonlagen met kap naar 3 woonlagen met kap.

2021

Cederlaan 2021

2022

Cederlaan 2022

Woningen teruggebracht naar 2 woonlagen

Diverse grondgebonden woningen zijn teruggebracht naar 2 woonlagen. Deze wijziging is doorgevoerd bij de woningen aan de Kreugelstraat.

2021

Cederlaan 2021

2022

Cederlaan 2022

Woningen teruggebracht naar 2 woonlagen

Diverse grondgebonden woningen zijn teruggebracht naar 2 woonlagen. Deze wijziging is doorgevoerd bij de woningen ter plaatse van de keerlus.

2021

Cederlaan 2021

2022

Cederlaan 2022

Achterpaden

Een wens die naar voren is gekomen tijdens de 1-op-1 gesprekken, is het doortrekken van de achterpaden ter plaatse van de grondgebonden woningen. Deze wijziging biedt de bestaande woningen aan de Kreugelstraat en Schootsestraat de mogelijkheid om een ontsluiting aan de achterzijde te realiseren. Ten behoeve van de veiligheid dienen hiervoor echter wel maatregelen te worden getroffen.

Kreugelstraat

Cederlaan 2022

Schootsestraat

Cederlaan 2022

Hoe gaat het nu verder?

Planontwikkeling

In het ontwerp bestemmingsplan worden regels vastgelegd met betrekking tot de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een gebied. Denk daarbij onder andere aan bouwvlakken en bouwhoogtes. Gelijktijdig aan het doorlopen van het proces van het bestemmingsplan worden de komende maanden de architectuur van de woningen en het ontwerp van de openbare ruimte verder uitgewerkt.

Locatiebezoek

Daarnaast willen wij in juni aanstaande met kleine groepjes omwonenden (per 5 á 10 woningen) in aanwezigheid van onze landschapsarchitect op locatie afspreken, waarbij zaken als erfafscheidingen, achterpaden en inrichting van het openbaar gebied onderwerp van gesprek zullen zijn. Het huidige speelterrein aan de Kreugelstraat maakt daar uiteraard ook onderdeel van uit. Over de exacte datum en invulling van deze sessie ontvangen de omwonenden ter zijner tijd nadere informatie.

Procedure

Het gewijzigde stedenbouwkundigplan is de basis voor het ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan wordt eind april aangeboden aan de gemeente, waarna het bestemmingplan conform de wettelijke termijnen ter inzage wordt gelegd. Voor de volledige planning verwijzen we u door naar de pagina Planning.

Planning
  Home
  Nieuwsoverzicht